SORĞULAR
TUFANDAğDA ALPINISTLəRLə BAş VERMIş FACIəDə GüNAHKAR KIMDIR?  
Alpinistlərin özləri;
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəhbərliyi;
Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbərliyi;
Bu, adı çəkilən nazirliklərin yalnış siyasətindən irəli gələn sistemli səhvin nəticəsidir;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
1108
VERGILəR NAZIRI FAZIL MəMMəDOVU NIYə УGöNDəRDILəRФ?   
O, dövlət başçısını aldadıb və oğurluq edib
Hakimiyyətin yüksək eşelonlarında intriqaların qurbanı oldu
Onun qovulması real iqtisadi islahatlar həyata keçirilməsinin göstəricisidir
Bu, sadəcə Уçox yemişФ məmurun gənclə əvəz edilməsi və əvvəlki siyasətin davamıdır
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
224
AZəRBAYCANıN AVROPA ŞURASıNDAN çıXARıLMASı REALDıRMı?  
Azərbaycan Avropa Şurasından çıxmaqla heç nə itirmir;
Bu, ölkənin nüfuzuna ciddi zərbə olacaq və beynəlxalq arenada onun mövqeyini zəiflədəcək, öz maraqlarını müdafiə etmək üçün imkanlarını məhdudlaşdıracaq;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
ÜMUMİ SƏS
396
AZəRBAYCANA QARşı BEYNəLXALQ SANKSIYALARA EHTIYAC VARMı?  
Sanksiyalar ölkənin suverenliyini pozur və yaxşı heç nə vermir;
Sanksiyalar vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasında təqsirli olan konkret şəxslərə qarşı tətbiq edilməlidir;
Cavab verməyə çətinlik çəkirəm
ÜMUMİ SƏS
372